اولين همكارى رسمى گالرى "هان " و" ويستا " در قالب نمايشگاه گروهى با عنوان "با گياه".

“با گياه ” نمايشگاه گروهى نقاشى با آثارى از : | محمود باجلان | حميد جعفرى شكيب | امير جديدى | ستاره حسينى | مهدى حسينى | سميرا دريا | آذين رستمى | سبا عربشاهى | كيوان عسكرى | سارا قاضى اسدالهى | بنفشه كاشانى | بهنام كامرانى | آدنا ميرزاخانيان | با همكارى گالرى … Continue reading اولين همكارى رسمى گالرى “هان ” و” ويستا ” در قالب نمايشگاه گروهى با عنوان “با گياه”.