نمایشگاه صلح روی کاغذ

حضور گالری ویستا با آثاری از زهرا ابراهیمی، علی رضا، مهدی حسینی، ستاره حسینی ( ویدئو آرت)، سارا قاضی

تاریخ نمایشگاه 1  تا 15 1395

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*