هشتمین نشست گویش ویستا در نشست زنده الهام پوریامهر، کیوریتور و بهنام کامرانی با موضوع “کیوریتوریال و ارائه معاصر هنر”

هشتمین نشست گویش ویستا در نشست زنده الهام پوریامهر، کیوریتور و بهنام کامرانی با موضوع "کیوریتوریال و ارائه معاصر هنر"

هشتمین نشست گویش ویستا در نشست زنده الهام پوریامهر، کیوریتور و بهنام کامرانی با موضوع “کیوریتوریال و ارائه معاصر هنر” در اینستاگرام گالری ویستا در تاریخ چهارشنبه ۲۱ خرداد ماه ۹۹ ساعت ۲۰ برگزار شد.

Leave a Reply