گذشته

نمایشگاه گروهی نقاشی و مجسمه

به انتخاب: ستاره حسینی

پــریسا اصلان خـانـی، مهنـاز پـسیخانـی، ابـراهیـم حسـن زاده دیـزج، عاطفه خاص، لیلا رفاهـی، مریم زرگـر، ریحانه سـواری، 

مریمطلوعـی، سبا عربشاهی، محمد علی عدیلی، مینا عبدوس، عصمت علیرضایی، پروانه قسمتی مطلـق،لیلا گـودرزی، علی نـورپـور

۲۵ خرداد ماه الی ۴ تیر ماه ۱۳۹۷