گذشته

نمایشگاه گروهی، تناد

نمایشگاه گروهی نقاشی

تناد

به انتخاب : بهنام کامرانی

فاطمه ابراهیمی، فاطمه بزرگی، محمد جلیلی، مرضیه خلج، نازنین زادمهر، رایحه سجادیان، صابر طاهری، هلیا عطاران، عاطفه قاسمی نیا، ماندانا کسرایی

۱۲ الی ۲۳ مهرماه ۱۳۹۸