هیئت برگـزاری و انتخاب

نازگـل انصارنیا

پریسا پهلوان

حميد سورى

رزيتا شرف جهان

بهرنـگ صمد زادگـان

بهنام كامرانى