گالری ویستا و عکس‌های جذاب سال ۹۸

گالری ویستا در سال ۹۸ میزبان نمایشگاه‌هایی نظیر نمایشگاه طراحی بابک پزشکی، نمایشگاه طراحی سعید اسکندری، نمایشگاه گروهی توپوس، نمایشگاه نقاشی ابراهیم حسن‌زاده، نمایشگاه نقاشی آذین رستمی، نمایشگاه نقاشی شیرین شاهین‎راد، نمایشگاه نقاشی فیروزه فیض‌آبادی، نمایشگاه ایده‌های برتر سومین جایزه ویستا و چندین نمایشگاه هنری دیگر بود.

منبع : ایران آرت

نمایشگاه ایده‌های برتر سومین جایزه ویستا

نمایشگاه ایده‌های برتر سومین جایزه ویستا

نمایشگاه ایده‌های برتر سومین جایزه ویستا

نمایشگاه ایده‌های برتر سومین جایزه ویستا

نمایشگاه ایده‌های برتر سومین جایزه ویستا

نمایشگاه طراحی بابک پزشکی در گالری ویستا

نمایشگاه طراحی بابک پزشکی در گالری ویستا

نمایشگاه طراحی بابک پزشکی در گالری ویستا

نمایشگاه طراحی سعید اسکندری در گالری ویستا

نمایشگاه طراحی سعید اسکندری در گالری ویستا

نمایشگاه گروهی با کیوریتوری آسیه سلیمیان در گالری ویستا

نمایشگاه گروهی با کیوریتوری آسیه سلیمیان در گالری ویستا

نمایشگاه گروهی با کیوریتوری آسیه سلیمیان در گالری ویستا

نمایشگاه گروهی با کیوریتوری آسیه سلیمیان در گالری ویستا

نمایشگاه گروهی توپوس در گالری ویستا

نمایشگاه گروهی نقاشی تناد در گالری ویستا

نمایشگاه گروهی نقاشی تناد در گالری ویستا

نمایشگاه گروهی نقاشی تناد در گالری ویستا

نمایشگاه گروهیتوپوسدر گالری ویستا

نمایشگاه مجسمه علی‌ محمدی در گالری ویستا پلاس

نمایشگاه نقاشی ابراهیم حسن‌زاده در گالری ویستا

نمایشگاه نقاشی ابراهیم حسن‌زاده در گالری ویستا

نمایشگاه نقاشی ابراهیم حسن‌زاده در گالری ویستا

نمایشگاه نقاشی آذین رستمی در گالری ویستا

نمایشگاه نقاشی آذین رستمی در گالری ویستا

نمایشگاه نقاشی ارغوان حیدری‌مجد در گالری ویستا

نمایشگاه نقاشی ارغوان حیدری‌مجد در گالری ویستا

نمایشگاه نقاشی حمید جعفری‌شکیب در گالری ویستا

نمایشگاه نقاشی حمید جعفری‌شکیب در گالری ویستا

نمایشگاه نقاشی حمید جعفری‌شکیب در گالری ویستا

نمایشگاه نقاشی شیرین شاهین‌راد در گالری ویستا

نمایشگاه نقاشی شیرین شاهین‌راد در گالری ویستا

نمایشگاه نقاشی شیرین شاهین‌راد در گالری ویستا

نمایشگاه نقاشی عرفان شهیاد در گالری ویستا

نمایشگاه نقاشی عرفان شهیاد در گالری ویستا

نمایشگاه نقاشی فیروزه فیض‌آبادی در گالری ویستا

نمایشگاه نقاشی فیروزه فیض‌آبادی در گالری ویستا

نمایشگاه نقاشی فیروزه فیض‌آبادی در گالری ویستا

نمایشگاه نقاشی مریم صالحی در گالری ویستا

نمایشگاه نقاشی مریم صالحی در گالری ویستا

نمایشگاه نقاشی ملیحه حسن‌خانی در گالری ویستا

نمایشگاه نقاشی ملیحه حسن‌خانی در گالری ویستا

نمایشگاه نقاشی ملیحه حسن‌خانی در گالری ویستا

نمایشگاه نقاشی مینا انوشه در گالری ویستا

نمایشگاه نقاشی مینا انوشه در گالری ویستا

نمایشگاه نقاشی مینا انوشه در گالری ویستا

نمایشگاه آثار ستاره حسینی در گالری ویستا پلاس

نمایشگاه آثار علی اعتبار در گالری ویستا

نمایشگاه آثار علی اعتبار در گالری ویستا

نمایشگاه آثار علی اعتبار در گالری ویستا

نمایشگاه آثار علی اعتبار در گالری ویستا

نمایشگاه آثار نوید عطروش در گالری ویستا

نمایشگاه آثار نوید عطروش در گالری ویستا

نمایشگاه آثار نوید عطروش در گالری ویستا

نمایشگاه ایده‌های برتر سومین جایزه ویستا

Leave a Reply