نــمایــشگاه انــفرادی «گــلناز لــواســانــی» بــا عنوان «آب بازی»

نــمایــشگاه انــفرادی «گــلناز لــواســانــی» بــا عنوان «آب بازی»

به گزارش خبرنگار فرهنگی خبرگزاری شبستان، نــمایــشگاه انــفرادی «گــلناز لــواســانــی» بــا عنوان «آب بازی» از روز جمعه ۲۰ تیر در گالری شیرین برپا شد. گـلناز لـواسـانـی فـارغ الـتحصيل رشـته طـراحـی صـنعتی اسـت و نـمایـشگاه آب بازی دومین نمایشگاه انفرادی اوست.

«گـلناز لـواسـانـی» در استیتمنت  نمایشگاه «آب بازی» می گوید: ای ﮐﺎش ﻗﺼﻪ ﺗﯿﺸﺘﺮ، اﯾﺰد ﻫﻤﻪ آب ﻫﺎ و ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﺗﻤﺎم ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎی ﺧﺮوﺷﺎن و ﮐﻮﻟﻪ ﺑﺎر ﭘﺮ از اﺑﺮش را در ﮔﻮﺷﻤﺎن زﻣﺰﻣﻪ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ. او ﺳﻪ روز ﺑﺎ اﭘﻮش، دﯾﻮ ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ، ﺟﻨﮕﯿﺪ و در آﺧﺮ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرد و ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ زﻣﯿﻦ را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺖ. او ﺷﮑﻮه ﺑﻪ درﮔﺎه اﻫﻮرا ﻣﺰدا ﺑﺮد و ﺑﺎ ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺷﮑﺴﺖ او از آن روﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﺮای او ﻧﯿﺎﯾﺶ ﻧﮑﺮده اﻧﺪ. آﻧﮕﺎه اﻫﻮرا ﻣﺰدا ﻧﯿﺮوی ده ﮐﻮه و ده رود را ﺑﺮ او دﻣﯿﺪ، ﺳﭙﺲ دوﺑﺎره ﻧﺒﺮدی ﺑﯿﻦ دﯾﻮ اﭘﻮش و اﯾﺰد ﺗﯿﺸﺘﺮ در ﮔﺮﻓﺖ و اﯾﻦ ﺑﺎر ﺗﯿﺸﺘﺮ ﭘﯿﺮوز ﺷﺪ و آب ﻫﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﯽ ﻣﺎﻧﻊ وارد ﻣﺰارع و ﭼﺮاﮔﺎه ﻫﺎ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺎد اﺑﺮﻫﺎی ﺑﺎران زا را از اﯾﻦ ﺳﻮ ﺑﻪ آن ﺳﻮ ﺑﺮد و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎران ﺑﺮ ﻫﻔﺖ اﻗﻠﯿﻢ ﻓﺮو رﯾﺨﺖ. در اﯾﻦ روزﮔﺎر ﮔﻮﯾﯽ ﻣﺎ ﺑﺎ دﯾﻮ اﭘﻮش دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ داده اﯾﻢ، ﻧﯿﺸﺘﺮﻫﺎ از ﻧﺎداﻧﯽ ﺧﻮد ﺑﺮ ﭘﯿﮑﺮ اﯾﺰد ﺗﯿﺸﺘﺮ ﻓﺮو ﺑﺮده و زﻣﯿﻦ را ﺧﺸﮏ و ﺗﻨﻬﺎ و رو ﺑﻪ ﻣﺮگ و وﯾﺮاﻧﯽ رﻫﺎ ﮐﺮده اﯾﻢ.

نــمایــشگاه انــفرادی «گــلناز لــواســانــی» بــا عنوان «آب بازی»

Leave a Reply