قرق گالری ویستا با نقاشی های میلاد پورحقگو

میلاد پورحقگو با نقاشی های فیگوراتیو و تامل برانگیز عصر امروز به گالری ویستا می آید.

میلاد پورحقگو با نقاشی های فیگوراتیو و تامل برانگیز عصر امروز به گالری ویستا می آید.

ایران آرت: قرق عنوان این نمایشگاه است که در توضیخش نوشته اند “جایی که آن را خلوت کنند”.

میلاد پورحقگو کارشناسی و کارشناسی ارشد در زمینه نقاشی اخذ کرده و در این سال ها آثارش در نمایشگاه هایی مانند نسل نو، ژکال و … به نمایش بوده است.

گالری ویستا با تاکید بر رعایت همه قوانین بهداشتی از علاقمندان دعوت کرده است عصر امروز ۲۷ تیر ماه از این آثار دیدن کنند؛آثاری که تا ششم مرداد ماه گالری ویستا را قرق خواهند داشت.

Leave a Reply