مشخصات

آرش فاتح

۱۳۵۴، تهران

تحصیلات :
دیپلم معماری ، هنرستان امین الدوله ، تهران
کارشناس معماری
کاردان موسیقی

نمایشگاه های انفرادی
– نمایشگاه انفرادی پیکره سازی ، گالری متن ، اصفهان ۱۳۹۶
– نمایشگاه انفردای پیکره و چیدمان تعاملی گالری ویستا تهران ، تابستان ۱۳۹۵
– نمایشگاه انفرادی پیکره سازی ، گالری باسمه تهران ، ۱۳۹۵
– نمایشگاه انفرادی پیکره سازی ، برج میلاد تهران ، ۱۳۹۲

تجربیات و نمایشگاه های گروهی :
– نمایشگاه چیدمان ، فرهنگسرای نیاوران ، پاییز ۱۳۹۶
نمایشگاه گروهی نگاه پیرامونی ، مجسمه تعاملی ، گالری مژده ، تهران ۱۳۹۶
ایونت صداهای تجربی ، چیدمان تعاملی ، عمارت روبرو تهران زمستان ۱۳۹۵
جشنواره هنربرای صلح، فرهنگسرای نیاوران ۱۳۹۴
نصب شش اثر باغ موزه نگارستان ، مکتب کمال الملک ، موزه منیژه فرمانفرماییان ، تهران ،۱۳۹۴
ایونت گروهی درنگ بهار تهران باغ موزه نگارستان ، بهار ۱۳۹۴
جشنواره هنربرای صلح خانه هنرمندان ایران ۱۳۹۳
شرکت در سمپزیوم سنگ تهران ۱۳۹۲
شرکت درسمپزیوم چوب تهران ۱۳۹۲
شرکت در مسابقه المانی برای میدان صنعت تهران ۱۳۹۰
شرکت در بینال مجسمه سازی تهران فرهنگسرای نیاوران ۱۳۹۰
نمایشگاه گروهی پیکره سازی ، چهار سوی خیال خانه هنرمندان ایران ۱۳۹۰

نمایشگاه ها

پدیدار شناسی روح
واسازی یک اثر در سه بافتار

آثار

اخبار