اطلاعات

نمایشگاه نقاشی و ویدئو

ستاره حسینی

۱۷ الی ۲۷ دی ماه ۱۳۹۵

استیتمنت

ستاره حسینی در آثار اخیر خود رابطه ای میان جهان خیالی و عناصر تاریخی بینا سرزمینی برقرار کرده است. این آثار از طرفی به چاپ سنگی ها و خصلت طراحی آنها ارجاع می دهند و از طرفی دیگر به تداخل و تداعی هم زمان اتفاقات اشاره می کنند. هنرمند سعی می کند از کارکردهای تزئینی پیکره ها فراتر رفته و کشش های موضوعی را برای رسیدن به مفاهیم و شکل های تازه تر پیش رو قرار دهد.

آثار

رسانه

تصاویر