اطلاعات

نمایشگاه گروهی نقاشی و مجسمه

به انتخاب: ستاره حسینی

هنرمندان: پــریسا اصلان خـانـی، مهنـاز پـسیخانـی، ابـراهیـم حسـن زاده دیـزج، عاطفه خاص، لیلا رفاهـی، مریم زرگـر، ریحانه سـواری، مریم طلوعـی، سبا عربشاهی، محمد علی عدیلی، مینا عبدوس، عصمت علیرضایی، پروانه قسمتی مطلـق،لیلا گـودرزی، علی نـورپـور

۲۵ خرداد ماه الی ۴ تیر ماه ۱۳۹۷

استیتمنت

در جهان ما، زوال ماهيت محتوم بسياری از گـونه های گـياهی و جانوری و حتی خود ماست. در صورتی كه به بازانديشی در مورد خودكامگـی ها و دستيازی هايمان به زمين و طبيعت حساس نباشيم. آثار و عواقب اين بی توجهی هم آشكار و هم در بسياری از موارد پنهان است.
هنرمندان در اين نمايش هر كدام به شكلی به اين پديده ها توجه كرده اند. بديهی است امروزه رسانه های خبری تاثيری ماندگـار تر از آثار هنری در اين موضوع خواهند داشت. اما آثار تجسمی تاثيرات پاياتر و ماندگـارتری در ذهن و انديشه و تاريخ خواهند گـذاشت.

ستاره حسینی

آثار

 

رسانه

تصاویر