اطلاعات

نمایشگاه نقاشی های 

سارا قاضی اسداللهی

۱۹ تا ۲۹ خرداد ماه ۱۳۹۵

استیتمنت

عمارت های تنها،
زمین های برهوت،
تکه های جامانده از زمان.
در سرزمینی آکنده از عطر ماخولیای خاموشی، چیزی از جنس گذشته، با سایه های کبود و سرخگون،
با اشکال پژمرده، فرسوده و پر تمنا،
اثر انگشت زمان را محو میکند…..
و اینها همان تکه های تاریخ اند که در پای دیوارها به درون آینده ای نامعلوم رانده میشوند.

آثار

رسانه

تصاویر