اطلاعات

نمایشگاه انفرادی نقاشی

ندا اعظمی

“در امتداد زیست”

۳۰ آبان الی ۱۰ آذر ۱۳۹۹

استیتمنت

دگرگونی‌های عميق در بازه‌های زمانی بسيار كوتاهی رخ می‌دهند، درست آن گاه كه هيچ انتظارش را نداريم، زندگی به عقب بر نمی‌گردد و چيزی كه پيشِ رويمان است مبارزه ايست تا شهامت و اراده مان را برای تغيير بيازمايد.
ندا اعظمی
پاییز۱۳۹۹

آثار

تصاویر