اطلاعات

نمایشگاه کلاژهای

کتایون گلستانیان

۱۲ الی ۱۷ شهریور

مدار

كولاژ هاى كتايون گلستانيان زنانى را نشان مى دهد كه در حال ژست گرفتن جلوى دوربين هستند . تصاوير كه از عكس هاى قديمى گرفته شده اند و با عكس سيارات و شهر تركيب شده اند. تضاد اين تصاوير جنبه اى سورئاليستى به كارها داده است . ناكجاآبادى كه از تركيبى از معصوميتِ زنان اندرونى در هاله هاى شهرى شلوغ و سوار بر سياره ها برساخته مى شود تا جشنى غريب باشد از تصاوير قريب .

بهنام كامرانى

آثار

رسانه

تصاویر