اطلاعات

نمایشگاه نقاشی های

امیر جدیدی

۳۰ مهر الی ۱۰ آبان ماه ۱۳۹۵

نقاشی طبیعت بی‌جان

نقاشی رسانه‌ی حساسی است. این حساسیت بنا‌ بر انتخاب نقاش عرصه‌ای را می‌گستراند که اثر را قابل دیدن و در نهایت مانا می‌کند. گاهی اِعمال محدودیتهایی همچون برگزیدن ژانری مشخص، به کیفیت این حساسیت‌ها می‌افزاید. گر چه شاید خود اشیاء زندگی روزمره با آن ویژگی‌ دم‌دستی‌شان در نظر ما ساده و پیش‌پا افتاده به نظر آیند، اما در اینجا من با بهره‌گیری از امکانات رسانه‌ی نقاشی و بازنمایی اشیاء آشنای دنیای خودمان، شما را به جایی دیگر می‌برم. آنجا عالم نقاشی‌های من است.

امیر جدیدی ۱۳۹۵

آثار

رسانه

تصاویر