اطلاعات

نمایشگاه طراحی و مجسمه

زنده یاد اصغر محمدی

۱۴ الی ۲۴ مهــر ماه ۱۳۹۶

استیتمنت

آثار اصغر محمدى تلاش هنرمندى نو گرا است در اوج دوره ى تجدد گرايى در ايران . آثار شاخص او جستجويى است براى آشتى مجسمه هاى باستانى ايرانى و فضا پردازى و ارائه ى مدرن . در آثار او آموزه هاى على محمد حيدريان و محمود جوادى پور  و محسن وزيرى مقدم به هم مى رسند .ميراث تدريس و يافته هاى او در سطوح عالى و مدارس ، غير قابل انكار است .طراحى ها و مجسمه هاى اخير او پيكره ى انسان را در كوششى دوباره در فضاى اسطوره اى قرار مى دهد . سفالينه هاى باستانى با چوب ، در دگرديسى دوباره آرايش مى يابند تا رمز هاى آفرينش را مكشوف سازند . اين نمايشگاه نگاهى است دوباره به اين هنرمند نوگرا و آثار شاخصش.

بهنام كامرانى

آثار

رسانه

تصاویر