اطلاعات

نمایشگاه حجم

سمیرا دریا، می سم نژاد رسولی

۴ الی ۱۴ اسفند ماه ۱۳۹۶

استیتمنت

نگاه بانان از روان و نگاه مان محافظت می کنند. عشق را از قلب هامان نفس میکشند وبه هنگام پریشانی هامان،تجسم فرشتگانی هستند که برکت،بخشایش و باروری را به ارمغان می آورند.

آثار

رسانه

تصاویر