اطلاعات

نمایشگاه نقاشی

ارغوان حیدری مجد

۱۴ الی ۲۱ تیر ماه ۱۳۹۸

استیتمنت

درخشش بخار، تشعشع بخار

تابش هوای گرم

عالم بالا، عالم دیگر، عالمی فوق این عوالم

عالمی بین عالم جسمانیت و عالم مجردات.

اقلیم خورشید

قلعه خورشید

صورت خورشید

ذات العجایب

نا کجا آباد

عالمی جسمانی و دنیایی که به خاطر لطافتش دیده نمی شود.

اشباح مجرده، عالم معلقه

صاحب دست، صاحب پای، بینا، پوینده، همیشه بهار

کسانی که در آنند، همیشه زرین جامه اند

و آنان که حیران و سرگردان و مست و از خود بی خبرانند.

آثار

رسانه

تصاویر