اطلاعات

ویستا پلاس

نمایشگاه چیدمان

رآضیه اعرابی

۸ تا ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶

هر شی دو کارکرد دارد یکی اینکه به کاربرده شود و دیگری اینکه تحت مالکیت در آید.اولی به تمامیت کاربردی مربوط است و دومی به تمامیت انتزاعی سوژه ربط پیدا می کند. آثار رآضیه اعرابی با تاکید بر خارج کردن اشیاء به درون بسته بندی و از شکل انداختنشان به وسیله فشرده سازی ، آنها را از کارکرد روزمره خارج کرده و وجهی شمایلی و مجسمه وار به آنها اعطا می کند.اشیاء «وکیوم » شده در عین حال تمثیلی از انسان و خاطراتشان هم می توانند تلقی شوند ، آنجا که بودنشان مخدوش می شود .می توان بر    این بسته / مجسمه ها نگاهی پدیدارشناسانه داشت. آنچه که آنها با حضور و کارکردشان در ذهن باقی می گذارند؛ داستان متفاوت و        منحصر به فرد خود ماست.

بهنام کامرانی

آثار

 

تصاویر