اطلاعات

نمایشگاه چیدمان و ویدئو

منتخب جایزه هنر معاصر ویستا

محمدرضا عرب خزائلی

۲۴ شهریور ماه تا ۱۱ مهر ماه ۱۳۹۶

آثار

رسانه

تصاویر