اطلاعات

نمایشگاه نقاشی 

گلاره گودرزی

۸ الی ۱۵ تیر ماه ۱۳۹۷

استیتمنت

موسیقی پخش می­شود و کم کم دیوارهای توری با گردبادی از سیم های خاردار بر سرهایشان هویدا می­شوند و آن سو تر پشت فنس ها برج نگهبانی پاهایش را از هم باز کرده و زل زده به آنها و نوری که از اتاقکش شلیک می­شود دو بار با فاصله کوتاه و سه بار با فاصله بلند یکی در میان خاموش می­ماند. مرد رادیو/ چراغ قوه را روی دوشش گذاشته دکمه خاموش-روشنش را با دو بار فاصله بلند و چهار بار فاصله کوتاه میفشارد و خیره میماند. تک نور نهایی از آن سوی مرزها راهیشان می­کند.

هوا دارد گرگ ومیش می­شود و آنقدر از برج نگهبانی فاصله گرفته اند که اثری از آن دیده نمی­شود. تمام مسیر را در کنار دیوار توری به جلو رفته اند و حالا او نور را تابانده روی فنس ها تا مرد رادیویی با سیم چین شبکه های آهنی را که گویی بارها متصل و منفصل شده اند از هم بشکافد و مدخلی به آن سوی مرز باز کند. چراغ خاموش منتظر میمانند تا آن دو سرباز که جنازه یی را حمل میکردند آن سوی فنس ها روی زمین رهایش کنند و دور شوند.

آثار

رسانه

تصاویر