اطلاعات

ویستا

“درجا”

نمایشگاه گروهی نقاشی

دل آرام آصفی، طناز بریری،پریسیما بهرامی، آذین ذوالفقاری، پریا فرخی

۱۰ الی ۱۷ اسفند ۹۷

آثار

 

تصاویر