نمایشگاه صلح روی کاغذ

حضور گالری ویستا با آثاری از زهرا ابراهیمی، علی رضا، مهدی حسینی، ستاره حسینی ( ویدئو آرت)، سارا قاضی

تاریخ نمایشگاه 1  تا 15 1395…