اولين همكارى رسمى گالرى "هان " و" ويستا " در قالب نمايشگاه گروهى با عنوان "با گياه".

“با گياه ”
نمايشگاه گروهى نقاشى
با آثارى از :
| محمود باجلان | حميد جعفرى شكيب | امير جديدى | ستاره حسينى | مهدى حسينى | سميرا دريا | آذين رستمى | سبا عربشاهى | كيوان عسكرى | سارا قاضى اسدالهى | بنفشه كاشانى | بهنام كامرانى | آدنا ميرزاخانيان |
با همكارى گالرى “ويستا”

تا ١٤ تيرماه ٩٦

رستنى ها در جهان باستان، ذاتى كيهان شناسانه دارند .
جنبه ى رازآميز و اسطوره اى گياهان با رشد و نمو و رابطه شان با آسمان و زمين و شكل آنها ارتباط دارد .
آنها در تاريخ هنر يا به شكل مستقل نقاشى شده اند يا قسمتى از منظره يا طبيعت بيجان بوده اند .
در هنر معاصر اشاره به گياه در آثار ابعاد تازه ترى پيدا مى كند و رابطه با علم ، زيست محيط و جنبه هاى ساختار شكنانه و اقتباسى ، بيش از پيش آنها را به يكى از موضوعات مهم تبديل كرده است .
مجموعه ى حاضر نشانى است از دلمشغولى نقاشان ايرانى از چند نسل و هر كدام با لهجه و ديدگاه خويش ،
نقاشى هايى براى تفكر و توجه بيشتر با گياه .

بهنام كامرانى

Leave a Reply