تصرف

Info

تصرف    

نمایشگاه نقاشی

عرفان شهیاد 

۲۰ الی ۳۰ مهرماه ۱۳۹۷

بیانیه

پيكره هاى پيچان و معلق كه به هم يا عناصر ديگر چسبيده اند. پيكره هايى كه جنسيت و نژاد خاصى را نشان نمى دهند و انگار در حال تكوين يا تجزيه شدن هستند . عرفان شهياد در مجموعه ى اخير خويش مى كوشد كاركردهاى متفاوتى از پيكره را آشكار كند . او انسان هايى مجرد و در حال شدن را نقاشى مى كند و آنها را به مثابه ى اجزايى براى نشان دادنِ دلمشغولى هايى مانند وطن ، اشياء تاريخى و تنهايى و كشمكش هاى گروهى به كار برده است . اجزايى كه انگار ماده اى براى فكر در مورد مفاهيم انسانى اند .
بهنام كامرانى

Artworks

Media

Photo

Leave a Reply