نمایشگاه نقاشی

اطلاعات

نمایشگاه نقاشی

احتمال مشترک

فیروزه فیض آبادی

۲۵ بهمن الی ۲ اسفند ۱۳۹۸

استیتمنت

“احتمال مشترک” زنجیره ای از صداها، تصویرها _صحنه های تمام و نیمه تمام_ و به نوعی پیوستگی های جهان گیر را به اشتراک می گذارد. نقاشی ها لایه به لایه، کادر به کادر و برش به برش، از شخصی به عمومی روایت می شوند. تصاویر در سادگی و وضوح ظاهری، امکان ابهام در قبل و بعد را وانمی نهند و به گونه ای فراتر از قاب اثر، در جهات مختلف، می توان امتداد آن را پی گیر شد. این نقطه مکانی است که انگاره ی عمومی شده به اشتراک گذاره می شود؛ احتمالی است از سرخوشی ها و هم نشینی دیگر طعم ها.

آثار

 

تصاویر