اطلاعات

نمایشگاه انفرادی نقاشی

“استخوان ها”

آتش شاه کرمی

۱۳ الی ۲۳ تیرماه ۱۳۹۹

استیتمنت

منظره های آتش شاه کرمی چشم اندازهایی تازه را برای بیننده می گشاید. او خاطره ی صخره ها و مناظر دامنه های زاگرس – که این روزها دچار سوختن و زوال است – را با استخوان ها و تجربه ی شخصیش از عوارش بدن، پیوند می زند. منظره به این شکل مقری برای بدنمندی و بیانگری ای پنهان می شود، به انتزاع می رسد و تنش را در خود نشان می دهد.منظره پژواکی می شود از او و تو و ما و خاک و باز دوباره اندیشیدن به زندگی و مرگ.

بهنام کامرانی

تابستان ۱۳۹۹

آثار

 

تصاویر