اطلاعات

نمایشگاه گروهی نقاشی

به انتخاب : بهنام کامرانی

تناد

فاطمه ابراهیمی، فاطمه بزرگی، محمد جلیلی، مرضیه خلج، نازنین زادمهر، رایحه سجادیان، صابر طاهری، هلیا عطاران، عاطفه قاسمی نیا، ماندانا کسرایی

۱۲ الی ۲۳ مهرماه ۱۳۹۸

استیتمنت

نمایشگاه چرخه ترکیبی از ویدئو، نقاشی و طراحی است. ویدئو از ترکیب طراحیهایی ساخته شدهکه پروسهی بال زدن شاپرک را نمایش می دهد و از طراحیهای پر جزئیات به کم جزئیات ختم می شود.

شاپرکها عمر کوتاهی دارند. چرخهی پیدایش و نابودی آنها درکنار حرکت بال زدن مشوششان به سمت نور، جنبهای نمادین از زیست آنها می دهد. شکنندگی در کنار وفاداری و عزم برای رسیدن به نور قرار می گیرد.

در این نمایشگاه به دلیل کوچکی فضا اتمسفر اهمیت پیدا می کند و بواسطهی نقاشیهای دیواری و طراحی، مخاطب قادر به درک کلیتی می شود که شاید قابهای محصور به تنهایی از انتقال آن ناتوان باشند.

آثار

 

تصاویر