اطلاعات

نمایش ايده‌های برگـزیده

سومین دوره جایـزه هنـر معاصر ویستـا

خط سـوم

حمیدرضا آزاد | ساناهین باباجانیانس | ایمان جسمی

هوفر حقیقی | آیسا رشید | سمیرا رحبانی | شانا عبدالهیان

و احسـان علیـزاده | کـلثوم صالحـی | اولـدوز نبـی‌زاده اصـل

۲۰ دی الی ۴ بهمن ۱۳۹۸

مراسم جایزه هنر معاصر ویستا  27 دی ۱۳۹۸

خانه هنرمندان ایران

استیتمنت

خط سوم
سومين دوره ى مسابقه ى ويستا به اسامى منتخب رسيد .مى توان به وضوح ديد كه اين گرد همايى پس از سه سال چطور بر ايده و ارايه ى هنر معاصر در ايران تاثير گذاشته است . ايده محور بودن اين مسابقه و آزاد بودن رسانه ى هنرى و نداشتن محدوديت سنىدر آن ، به آثار خلاقانه و امروزى ، عرصه ى ظهور مى دهد . در اين دوره پس از بررسى دقيق و شمارش بيشترين راى به هر فرد ، ٩ اثر منتخب در ليست نهايى قرار گرفتند .اكثر آثار موقعيتى چيدمانى را براى ارايه برگزيده اند .حميدرضا آزاد چيدمان خود را با صدا و حجمى بوقى شكل همراه كرده تا به تاريخ اشاره اى تفكر برانگيز كند . ساناهين باباجانيانس حجم هاى مقرنس شكل معمارى ايرانى را با نقاشى بناهاى مسيحى به هم آميخته و آن را در حجمى مفهومى به نمايش مى گذارد .ايمان جسمى در چيدمانش بر خصلت هاى ناب صداى اشياء برگرفته از عبورِ تعاملى مخاطب تاكيد مى كند.هوفر حقيقى چشم اندازهاى خيالى اوليه ى تهران را با بازسازى و نام گذارى و فرآيندى موشكافانه به نمايش مى گذارد . كلثوم صالحى ويژگى هاى درونى ساختارهاى معمارى و پوست حيوانى را در همنشينى بيانگرانه اى پيش رو قرار داده است . سميرا رهبانى بافته را در استقرارى درونگرايانه به نمايش در آورده است .اولدوز نبى زاده به قالب هاى سراميك هايش كاركرد و مفاهيم تازه اى داده و موقعيتى معمارانه به آنها بخشيده است .شانا عبدالهيان و احسان عليزاده چيدمانى از ساختارى مارپيچ همراه با قارچ هاى دارويى در حال رشد را به نمايش در آورده اند تا مفاهيم آرمانشهر را به چالش كشند .آيسا رشيد با چيدمان خويش درك تازه اى از چشم انداز را ارايه مى دهد .
اين آثار نمايانگر خلاقيت هاى تامل بر انگيز هنر امروز ايران است . هنرى كه بر خلاف شرايط سخت و در حال تحولى كه در آن است ، پويا ، متنوع و با انگيزه جلوه مى كند .

بهنام كامرانى

آثار

 

تصاویر