استیتمنت

اشياء اگر درست انتخاب شوند و اگر در مكان و فرآيند تعيين شده اى قرار گيرند ظرفيت هاى بيانگرى مى يابند . در اين روند ، شى ء كاركردى به شى ء نمادين تبديل مى شود. مريم كوهستانى در مجموعه ى چيدمانى اخير پس از نمايش ِ اشياء و وسايل منزل خويش و نوشتن سرگذشت آنها و فروششان به بهايى ناچيز ( در چيدمان گذشته اش ) ، اين بار اشياء ِبه جا مانده از آن چيدمان را با بازديد كنندگان عوض مى كند .اشياء به زمان اشاره مى كنند و نوعى خاطره و نوستالژى فردى را نشان مى دهند كه اين بار جابجا مى شود و در شكلى مبادله اى سفر خود را در خاطره و زندگى ديگرى آغاز مى كند .  در اين سفر سليقه  ، هويت و وانهادن آن ، داد و ستد ، تملك و گذشتن ،  جايگاه هاى اصلى را مى يابند . سرگذشتِ شى در اين فرآيند به زمينه اى براى ارتقائش به شى هنرى و بيانگر ، تبديل مى شود ، مى توان به آن فكر كرد و تاريخش را مطالعه كرد يا آن را مورد پرسش قرار داد . 

اطلاعات

ری سایکل بین

نمایشگاه ویدئو – چیدمان

مریم کوهستانی

۲ و ۳ خرداد 98

آثار

 

تصاویر