اطلاعات

ویستا +

نمایشگاه ویدیو آرت و چیدمان

ستاره حسینی

شکستنی مثل حباب

۶ الی ۱۳ دی ماه ۱۳۹۸

استیتمنت


گاهي عناصر بيروني به شكل نمادهايي براي ويژگي هاي كنوني ما ظاهر مي شوند. براي من حباب ها، عناصري منعطف و تاويل پذيرند كه تمثالي از وضعيتي هستند كه در آنيم. مقابله ي ما با شرايطي نامعلوم و گذرا.
ما تنها مي توانيم آرزوهاي زودگذر كنيم و تقديرمان را در آينده اي نامعلوم به انتظار بايستيم. مانند وضعيتي كه “سيلويا پلات” شاعر معروف انگليسي، در رمان “حباب شيشه” كه زندگي نوشت اوست، به آن اشاره كرده است.
او در دفتر خاطراتش چنين نوشته :
«شگفت آور است که چگونه اغلب زندگي ام راگويي درون هواي رقيق حباب شيشه اي گذرانده ام»

آثار

 

تصاویر