اطلاعات

نمایشگاه نقاشی

عبور

شیرین شاهین راد

۱۰ الی ۱۷ آبان ماه ۱۳۹۸

استیتمنت

“عبور” ترسیم یک تردید است .
تردیدی برخاسته از انتظار ایستگاه .
انتظار من و انتظار آدم هایی که وقتی نگاهشان می کردم خود را سرگردان در هزارتوی بی پایان احساسات مبهم شان میافتم و می توانستم حسرت ، شوق ، انتظار ، امید ، دلتنگی ، آرامش و طغیان را در هر شکل و رنگی که به اندازه تک تکشان متفاوت بود و غریب ، زندگی کنم .
اما در جریان این تجربه ی شخصی ، آنچه به وضوح مشترک می نمود و “عبور” در بطن آن شکل گرفت ، تجربه گذر شتابان از کنار ” ایستگاه ” بود .
تجربه ای که ماهیت آن مفهوم و ادراک ما از مفاهیم سکون و ثبات و عبارت ” ایستگاه بعد … ” را عمیقا به چالش می کشید .

آثار

 

تصاویر