اطلاعات

نمایشگاه انفرادی نقاشی

“نقاشی پلاستیک”

راضیه اعرابی

۳۱ مرداد ماه الی ۷ شهریور ماه ۱۳۹۹

استیتمنت

محیط زیست یک فضا بیرونی و درونی است که هر شخص بسته به سبک گزینش شده خویش، در آن مشغول تجربه کردن است.
و هر تجربه ، ماحصل یک اندیشه است که آن را می سازد و شکل می بخشد .که گاه زیان آور است و منجر به تخریب این محیط گشته و گاه سود آور و سبب پایداری آن .
و اما محیط زیست من ؛ (گالری هنری) محیطی است که در آن تجربه زیستی خود را سپری میکنم . و در این سال ها با انبوهی زباله رو به رو بوده ام که به عمد یا سهو ، یا خودم دست به خلق آنها میزدم یا دیگرانی که چون من در این محیط, زیست میکرده و میکنند .زباله های که پاک سازی آنها کار بس دشوار و طاقت فرسا است و سالیان سال زمان مطلبد تا مورد بازیابی قرار گیرد .

و مجموعه پیش رو(نقاشی پلاستیکی) حاصل همین باور بود و هست .

رآضیه اعرابی

آثار

 

تصاویر