اطلاعات

نمایش و فروش آنلاین منتخبی از آثار و ویدئو آرت
ستاره حسینی
۲۳ الی ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

استیتمنت

ستاره حسینی از عکاسی و ویدءو آرت در کنار رسانه های سنتی تر مانند نقاشی و تویر سازی استفاده می کند و داد و ستند پویایی را میان رشته هایی که خوانده است و جو هنر معار بررار کرده است.
او در آثارش به بیان موضوعات مختلفی از قبیل زنان و مسائل آنان در مواجهه با محیطی که در آن زندگی می کنند ، می پردازد. رابطه ای که سنت و مدرنیزم و آمیزه های معار هر یک با ویژگی عای فرهنگی به ارمغان می آورند.
او همچنین دغدغه های زیست محیطی دارد که در بعضی از آثارش می توان رد پای آن را مشاهده کرد.
چندگانگی، یکپارچگی، محلی، جهانی و رابه فرد با جمع و جنسیت و با محیط و همچنین توجه به محیط زیست از مسائلی است که وی در آثارش از آنها استفاده می کند.

بهنام کامرانی
بهار ۹۹

آثار

 

تصاویر