اطلاعات

ویستا +

نمایشگاه طراحی، نقاشی و ویدئو آرت

چرخه

شیدا گرجی دوز

۱۲ الی ۲۳ مهرماه ۱۳۹۸

استیتمنت

پيكره ى انسان همواره موضوع مهمى براى هنرمندان بوده است . ظرفيت هاى بيانى پيكره بى شمار است و با افزوده شدن رويكرد هاى انتقادى و تازه ى هنر ، تن به مثابه ى مقّرى براى نشان دادن اتفاقات و وضعيت ها در آمده است . نمايشگاه حاضر شامل آثار هنرمندان نو ظهور و كمتر ديده شده ى نقاشى امروز ايران است ، كه به واسطه ى جنبه هاى پيكره اى و واقع گرا اشتراك مى يابند . آنها بازنماى “تناد” ( از يكديگر رميدن ، پراكنده شدن ) هستند ،كه موقعيتى فردى ، اجتماعى و روانكاوانه است .اين وضعيت،پيچيدگى هاى زندگى امروز را به اشكال مختلف انعكاس مى دهد .

بهنام كامرانى

آثار

 

تصاویر