اطلاعات

” حقیقت محتمل”

نمایشگاه نچندرسانه ای

شهرام انتخابی ،علی بابایی زاد، زرتشت رحیمی، علی سلطانی طاهری، نگار عالم زاده گرجی، بهنام کامرانی، نیکلاس گلدباخ، اندرو گلبرت، بیورن ملهوس کیوریتور، آسیه سلیمیان

۱ الی 15 شهریور ۱۳۹۸

استیتمنت

آثار

 

تصاویر