استیتمنت

نقـوشى تكـرار شونده از عكس هـاى امـروزى، كه هزارتــوهـا و لابيرنت هايى را مى‌سازند. هزارتوهايى كه در درون يا در بسترشان شخصيت‌هاى تاريخـى آشنـا و نا آشنـا جـاى گـرفته اند.
نويــد عطــروش در مجموعـه‌ى اخيرش؛ عكس-نقش‌هاى خويش، بـا موضـوع زندگـى روزمـره را قدمى جلوتر برده است. آن‌ها با شخصيت‌هايى از سفرنامه مادام ديو لافوا شرق شناس مشهور فرانسوى، تركيب شده اند و گـاه به دقـت بـا آكروليك رنـگ‌آميزى مى‌شونـد تـا تركيبـى بسازنــد از ديـروز و امـروز. عكـس، طراحـى و نگـاهِ خود و ديگـرى بازتابـى هستند بينارسانه‌اى، اقتباسـى و خـلاق از هنرمندى جـوان در حافظه‌ى هنــر امــروز.
بهنام كامرانى

اطلاعات

ورطه

نمایشگاه عکس بافته ها

نوید عطروش

۲۴ خرداد الی ۷ تیرماه ۱۳۹۸

آثار

 

تصاویر