حال

نمایشگاه مریم کوهستانی

جلسه نقد و بررسی نمایشگاه

ویدئو – چیدمان

“ری سایکل بین”

مریم کوهستانی

با حضور بهنام کامرانی و مهدی رفیع

۳ خرداد ۹۸ ساعت ۱۹:۰۰