حال

نمایشگاه چند رسانه ای

” حقیقت محتمل 

نمایشگاه چند رسانه ای

شهرام انتخابی ،علی بابایی زاد، زرتشت رحیمی، علی سلطانی طاهری، نگار عالم زاده گرجی، بهنام کامرانی، نیکلاس گلدباخ، اندرو گلبرت، بیورن ملهوس کیوریتور، آسیه سلیمیان

۱ الی 15 شهریور ۱۳۹۸