بیوگرافی

از سال 1360 با دنيای نقاشی آشنا شدم. در 18 سالگی، نقاشی را نزد آیدین آغداشلو شروع کردم و این آغازی بود برای یک سفر طولانی و پر از فراز و نشيب. بعد از اولين نمایشگاهم که مورد توجه مخاطبان و منتقدان قرار گرفت، دانستم که هنر، سرنوشتم است.
16 سال از دوران فعاليت هنری ام را به نقاشی های رئال از طبيعت بی جان با مداد رنگی گذراندم و پس از آن آرام آرام از عين گرایی فاصله گرفتم و نگاهم را به هنر تجسمی تغيير دادم. با جابجایی عناصر در کارهایم و شناخت خواص مواد و بافت های گوناگون، ترکيبات جدیدی در آثارم خلق کردم و با بکارگيری موادی چون فلز، چوب، شيشه، ریسمان و پارچه، بيانی تجسمی با واژگانی از جنس بافت، سطح، خط و رنگ ایجاد نمودم.
باور دارم که آنچه زیبا، آزاد، ساده، شگفتانگيز است و عواطف و احساسات انسانی را برمیانگيزد، یک اثر هنری است. برای افکندن طرحی نو در کارم و ایجاد شگفتی در مخاطب، با ایجاد ترکيبی از عناصر غيرمتجانس و خلق عنصری جدید و مستقل، در تکاپوی تجلی دنيای دیگری هستم. روایتی بصری از آنچه در پس نماد ظاهری این جهان و طبيعت جریان دارد. بيان آنچه که نيست و باید باشد.
چون کودکی جستجوگر همواره در پی یافتن و دیدن و کشف مرزهای جدید در راستای کارم هستم و در پی هر تجربه جدید، شعف
وصف ناپذیری را احساس می کنم، چرا که باور دارم بزرگترین استادم در زندگی، هنر و بالاخص نقاشی بوده است.
بيانيه
سرمستی ام از پيوند با جهان هستی را بر روی بومم می رقصم یا در آن، سکوت را تجربه می کنم .با در آميختن انواع مواد گوناگون، لامسه بصری ایجاد می کنم، در دنيای نقاشی ام، جهان تکه تکه شده پيرامونم را بهم اتصال می دهم و پازل هستی اطرافم را به گونه ای که دوست دارم دوباره می چينم به گونه ای بسيار رها، چرا که نقاشی را زندگی می کنم.
نمایشگاه های فردی
1395 گالری ویستا تهران ایران
1391 آرت سنتر تهران ایران
1389 گالری دی تهران ایران
1388 موزه هنرهای معاصر اصفهان اصفهان ایران
1387 گالری آریا تهران ایران
1386 گالری پاسارگاد تهران ایران
1384 گالری سيحون تهران ایران
1382 گالری مانی تهران ایران
1381 گالری آریا تهران ایران
1379 گالری آریا تهران ایران
1374 دانشکده معماری دانشگاه علم و صنعت تهران ایران
1371 گالری سيحون تهران ایران
نمایشگاه های گروهی
1396 گالری ایرانشهر پرفورمنس /تهران ایران
1395 گالری آوا تهران ایران
1394 فروش هفت نگاه فرهنگسرای /نياوران تهران ایران
1393 خانه هنرمندان ایران تيتر یک: تولد نقاش تهران ایران
1393 گالری لاله فروش /آثار کوچک تهران ایران
1393 گالری آریا فروش /آثار کوچک تهران ایران
1393 فروش هفت نگاه فرهنگسرای /نياوران تهران ایران
1393 خانه هنر ميلان با همکاری موسسه مهر تابان ميلان ایتاليا
1393 دانشگاه هنر اسلواکی با همکاری موسسه مهرتابان براتسلاوا اسلواکی
1392 خانه هنرمندان ایران بازار /هنر تهران ایران
1392 گالری دی آثار /سه نسل از هنرمندان نقاش تهران ایران
1392 آثار زنان نقاش خانه /هنرمندان ایران تهران ایران
1391 نمایشگاه گروهی خانه هنرمندان ماترا ایتاليا
1391 گالری آریا فروش /آثار کوچک تهران ایران
1391 موزه امام علی بزرگداشت روز تهران تهران ایران
1391 گالری آرت سنتر تهران ایران
1391 فروش هفت نگاه فرهنگسرای نياوران تهران ایران
1391 موزه هنرهای معاصر اصفهان اصفهان ایران
1391 تالار وحدت تهران ایران
1390 خانه هنرمندان ایران تهران ایران
1390 فرهنگسرای نياوران فروش هفت نگاه تهران ایران
1390 موسسه فرهنگی صبا فروش انجمن هنرمندان نقاش تهران ایران
1390 گالری آریا فروش آثار کوچک تهران ایران
1390 گالری دی تهران ایران
1389 گالری دی تهران ایران
1389 گالری ماه مهر به نفع بيماران هموفيلی تهران ایران
1389 فروش هفت نگاه خانه هنرمندان ایران تهران ایران
1388 فروش هفت نگاه خانه هنرمندان ایران تهران ایران
1388 موزه هنرهای معاصر اصفهان اصفهان ایران
1387 خانه هنرمندان ایران نمایشگاه اعضای پيوسته انجمن هنرمندان نقاش تهران ایران
1387 گالری آریا تهران ایران
1386 فروش هفت نگاه گالری پردیس ملت تهران ایران
1386 نمایشگاه گروهی خانه هنرمندان گوتينگن آلمان
1386 فرهنگسرای نياوران به نفع موسسه دهش پور تهران ایران
1386 گالری پاسارگاد تهران ایران
1386 موزه هنرهای معاصر اصفهان هفت نگاه اصفهان ایران
1385 خانه هنرمندان ایران تهران ایران
1385 موزه هنرهای معاصر اصفهان اصفهان ایران
1385 فرهنگسرای بهمن نمایشگاه چيدمان تهران ایران
1385 فرهنگسرای بهمن طبيعت بی جان تهران ایران
1385 فرهنگسرای بهمن تهران ایران
1385 فروش هفت نگاه فرهنگسرای نياوران تهران ایران
1384 گالری سيحون تهران ایران
1384 خانه هنرمندان ایران نمایشگاه چاپ تهران ایران
1383 خانه هنرمندان به نفع زلزله زدگان بم کرمان ایران
1382 گالری مانی تهران ایران
1382 خانه هنرمندان ایران تهران ایران
1381 خانه هنرمندان ایران در ارگ بم کرمان ایران
1381 خانه هنرمندان زنجان زنجان ایران
1381 خانه هنرمندان ایران تهران ایران
1381 نمایشگاه گروهی خانه هنرمندان لس آنجلس ایالات متحده آمریکا
1381 گالری آریا تهران ایران
1381 فرهنگسرای نياوران تهران ایران
1380 نمایشگاه گروهی خانه هنرمندان برلين آلمان
1380 خانه هنرمندان ایران تهران ایران
1379 گالری آریا تهران ایران
1379 نمایشگاه گروهی خانه هنرمندان دودراشتات آلمان
1378 فرهنگسرای نياوران تهران ایران
1378 نمایشگاه گروهی خانه هنرمندان گوتينگن آلمان
1378 نمایشگاه گروهی خانه هنرمندان هوکستر آلمان
1377 گالری فرست ادیشن دبی امارات متحده عربی
1377 گالری گلستان تهران ایران
1375 گالری گلستان تهران ایران
1375 فرهنگسرای نياوران تهران ایران
1374 دانشکده معماری دانشگاه علم و صنعت تهران ایران
1374 گالری آریا تهران ایران
1372 فرهنگسرای نياوران تهران ایران
1371 گالری سيحون تهران ایران
1370 گالری سيحون تهران ایران
1369 گالری هنری ونکوور /ونکوور کانادا
1369 گالری سيحون تهران ایران
1368 گالری طوس مشهد ایران
1368 گالری سيحون تهران ایران
1367 گالری سيحون تهران ایران
1366 گالری سيحون تهران ایران
تحصيلات
ليسانس مترجمی زبان آلمانی 1374 /1370
دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرکز تهران ایران
عضویت ها
عضو پيوسته انجمن هنرمندان نقاش ایران
1383 اکنون
تهران ایران
عضو افتخارینقاشان کلوب 34
1379 1369
گوتينگن آلمان
رسانه
هنر آنلاین پرفورمنس مکاشفات شخصی 1396 تهران ایران
کاتالوگ نمایشگاه از توهم تا جلوه های بی نظير، مروری بر آثار فرشته ستایش 1395 تهران ایران
روزنامه ایران تيتر یک تولد
نقاش 1393 تهران ایران
روزنامه سوره مهر نقاشی به سبک جدید 1391 تهران ایران
مجله نمایشگاه بين المللی ماترا ایتاليا نقدی بر نقاشی های فرشته ستایش در نمایشگاه بين المللی ماترا ایتاليا
1391 ماترا ایتاليا
روزنامه همشهری سرای محله شميران
دغدغه های اجتماعی در قاب نقاشی 1391 تهران ایران
روزنامه اعتماد گویا راهی برای گریز نيست : نمایشگاه نقاشيهای فرشته ستایش گالری
آریا 1387 تهران ایران
مجله گلستانه گذری بر آثار فرشته ستایش مولتی
کالچراليسم نقاشانه 1387 تهران ایران
روزنامه ایران در آستانه تجرید: همراه با نقاشی های فرشته ستایش گالری
پاسارگاد 1386 تهران ایران
روزنامه ابرار هنرمندی که اصالت داشته باشد، ميتواند دوام بياورد 1385 تهران ایران
روزنامه ایران مروری بر آثار فرشته ستایش: از باروری سطح تا کشف خود 1384 تهران ایران

نمایشگاه ها

آثار

اخبار